Taiwan

Samarbete

BFA samarbetar sedan januari 2007 med organisationerna Chung Yi Social Welfare Foundation och Children Welfare League Foundation, CWLF i Taipei. Dessa organisationer arbetar med bland annat adoptioner, eftersökningar av saknade barn och familjerådgivning.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för adoption i Taiwan är i åldern 1 år och uppåt. Det är vanligt att missbruk, psykisk ohälsa eller annan svår social bakgrund förekommer hos de biologiska föräldrarna. Ofta finns god kännedom om barnens bakgrund. Barnens hälsa är vanligtvis god. En del barn har i förväg kända särskilda behov i olika omfattning. Det är vanligt att barnen är försenade i sin utveckling, men de ges stimulans och träning genom riktade insatser. Barnen bor i fosterfamiljer eller på barnhem.

Adoptionsprocedur

I samband med att BFA får information om barnbesked bifogas foto, social rapport samt resultat av provsvar och läkarundersökningar. Ibland följer även en beskrivning av förekommande sjukdomar i släkten med vid barnbeskedet. Efter barnbesked dröjer det vanligtvis ca 9-12 månader tills man hämtar barnet. I samband med hämtningen av barnet ges ofta möjlighet att träffa den biologiska familjen. Vanligtvis gör man en resa i samband med att man hämtar barnet, ca 7-10 dagar. I vissa fall kallas adoptivföräldrarna till domstolsförhandlingen och kan då behöva åka på en extra resa eller vistas en längre tid i landet.

Krav på sökande

  • Lägsta medgivande ålder: 0-24 månader. Högre medgivanden välkomnas.
  • Åldersskillnaden mellan sökande och barn ska vara 25-45 år.
  • Båda makarna ska vara svenska medborgare.
  • Minst två års äktenskap, ev. kortare om lång sambotid finns.
  • Man tillåter endast ett tidigare äktenskap hos en av makarna.
  • Infertilitetsintyg för en av er eller intyg från läkare om att det är medicinskt olämpligt eller förenat med stora svårigheter för er att skaffa biologiska barn.
  • Ensamstående accepteras inte.
  • Max tre barn sedan tidigare.
  • Hälsan bör vara god, vid ev. hälsoproblem eller BMI över 30 görs individuell prövning.

Uppföljningsrapporter

För Chung Yi Social Welfare Foundation gäller att er socialsekreterare förväntas skriva en uppföljningsrapport två, fem och elva månader efter barnets ankomst. Därefter skriver
familjerna själva en rapport om året under ytterligare fyra år. Rapportering sker alltså under
fem år och med sammanlagt sju rapporter.
OBS! För familjer som får barnbesked efter 1 juli 2017 gäller 10 års rapportering.

För CWLF gäller att rapportering ska ske sammanlagt under 10 år efter barnets hemkomst.

Rapport Nr 1 efter 3 månader - skrivs av familjen själv.
Rapport Nr 2 efter 6 månader - skrivs av socialsekreteraren.
Rapport Nr 3 efter 11 månader - skrivs av familjen själv.
Rapport Nr 4-12 en rapport om året – skrivs av familjen själv.

För varje rapport kommer ni i efterhand att faktureras översättningskostnaden mellan engelska och kinesiska. Kostnaden brukar ligga mellan 250-700 kr/rapport beroende på hur omfattande rapporten är.