Ungern

Kontaktperson och samarbete

BFA samarbetar med centralmyndigheten Ministry of Social Affairs and Labour i Budapest. Kontaktperson i Ungern är Andrea Helmle Hankissné. Andrea bor i Budapest.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Ungern är i regel i åldern 3 till 7 år. Det finns även äldre barn. Det är inte ovanligt att missbruk,  psykisk ohälsa och kriminalitet förekommer hos de biologiska föräldrarna. Ofta finns god kännedom om barnets bakgrund. Hälsan på barnen varierar. Många gånger handlar det om i förväg kända särskilda behov i olika omfattning. I de allra flesta fall har barnen utvecklingsförseningar. Barnen bor i regel i fosterfamiljer.

Adoptionsprocedur

Handlingarna görs i ordning på svenska. De översätts till ungerska i Ungern. Den översatta akten lämnas in till centralmyndigheten för registrering i adoptionskön. Har man inte fått barnbesked när handlingarna är två år gamla så måste man förnya dokumenten. Centralmyndigheten, tillsammans med den lokala sociala myndigheten, utser barn. Barnets papper innehåller medicinsk rapport, psykolograpport samt foto. Familjen ska lämna sitt svar inom 30 dagar från det de fått barnbesked och om de tackar nej ska de lämna en motivering. Tiden mellan officiellt barnbesked och resa kan vara från 3 veckor till 1½ månad. Centralmyndigheten fattar beslut om adoption och utfärdar också intyg enligt 23 § Haagkonventionen. Familjen reser en gång till Ungern. Vistelsetid i Ungern beräknas till ca 6 veckor.

Krav på sökande

  • Gifta (ej samkönade) par kan ansöka.
  • Ensamstående kan komma ifråga endast för barn 10 år och äldre.
  • Sökande får vara högst 45 år äldre än barnet.
  • Svåra sjukdomar accepteras inte.
    Psykiska sjukdomar/problem accepteras inte.

Uppföljningsrapporter

Två uppföljningsrapporter ska lämnas och skall vara skrivna av socialsekreterare. Den första 6 månader efter hemkomsten, den andra efter 18 månader.