Ungern

Kontaktperson och samarbete

BFA samarbetar med centralmyndigheten Ministry of Social Affairs and Labour i Budapest. Kontaktperson i Ungern är Andrea Helmle Hankissné. Andrea bor i Budapest.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Ungern är i regel i åldern 3 till 7 år. Alla adoptivbarn har en eller flera separationer bakom sig och har många gånger fått en svår start i livet som kan komma att påverka barnet i framtiden på olika sätt. Ofta finns god kännedom om barnens bakgrund i Ungern. Utvecklingsförseningar är vanligt förekommande och en del av barnen har också i förväg kända särskilda behov. Det är vanligt att missbruk, psykisk ohälsa eller annan svår social bakgrund förekommer hos de biologiska föräldrarna. Barnen placeras vanligtvis i fosterfamiljer.

Adoptionsprocedur

Handlingarna görs i ordning på svenska. De översätts till ungerska i Ungern. Den översatta akten lämnas in till centralmyndigheten för registrering i adoptionskön.

Barnbesked kan komma på två olika sätt från Ungern: 1) officiellt barnbesked där matchning av barn och föräldrar sker av de lokala sociala myndigheterna och centralmyndigheten i Ungern 2) när BFA ombeds hitta lämplig familj till ett specifikt barn. I fall nr 2 så ansöker den utvalda familjen om barnet och de lokala sociala myndigheterna godkänner (eller godkänner inte) familjens ansökan.

Barnets bakgrundsinformation innehåller i regel medicinsk rapport, psykolograpport samt foto.

Familjen ska lämna sitt svar inom 30 dagar från det de fått barnbesked. Tiden mellan officiellt barnbesked och resa kan vara från 3 veckor till 1 1/2 månad.

Centralmyndigheten fattar beslut om adoption och utfärdar också intyg enligt 23 § Haagkonventionen.
Familjen reser en gång till Ungern. Vistelsetid i Ungern beräknas till ca 6 veckor.

Krav på sökande

  • Gifta (ej samkönade) par kan ansöka.
  • Ensamstående kan komma ifråga endast för barn 10 år och äldre.
  • Sökande får vara högst 45 år äldre än barnet.
  • Svåra sjukdomar accepteras inte.
  • Psykiska sjukdomar/problem accepteras inte.

Uppföljningsrapporter

Två uppföljningsrapporter ska lämnas och skall vara skrivna av socialsekreterare. Den första 6 månader efter hemkomsten, den andra efter 18 månader.