Tjeckien

Samarbete

I Tjeckien samarbetar BFA med den centrala självständiga myndigheten the Office for International Legal Protection of Children, som ligger i Brno.

Barnen

De barn som blir tillgängliga för internationell adoption i Tjeckien är i åldern 1 år och uppåt. Vanligtvis är barnen mellan fyllda 2 och 4 år då de kommer till Sverige. Ibland förekommer missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet hos de biologiska föräldrarna. Det finns god kännedom om barnets bakgrund och hälsa. Barnens hälsa är vanligtvis god. Barnen bor ofta på barnhem över hela Tjeckien. I södra Tjeckien samt runt Prag börjar det bli vanligt med fosterhemsplaceringar för barn som sedan blir tillgängliga för adoption.

Från Tjeckien kommer 2 olika typer av barnbesked. Antingen ett riktat barnbesked till en familj, som får ett matchningsbeslut (med alla barnhandlingar) eller att man önskar ansökningar från familjer för vissa barn. Dessa barn har ofta en sämre start i livet. De kan ha en diagnos eller misstanke om diagnos, vara sena i utvecklingen, prematura, vara lite äldre eller vara fler (syskon).

Adoptionsprocedur

Information om alla barn, för vilka man inte lyckats hitta adoptivföräldrar till inom landet inom sex månader, skickas till Centralmyndigheten. Familjens adoptionsakt sänds till Central-myndigheten, som kontrollerar akten. När ett barn blir klart för adoption väljer myndigheten ut några lämpliga familjer ur sitt köregister för detta barn. Under matchningsmöten utses den familj som är bäst lämpad för barnet. Information om barnet sänds till familjen via BFA. Barnets dokumentation innehåller medicinsk rapport, social rapport, psykolograpport samt foto. Tiden mellan barnbesked och resa kan vara från 3 veckor till 3 månader.

Man gör en resa till landet. Vistelsen beräknas till ca 4 veckor (kan bli längre beroende på handläggningstiden i tjeckisk domstol). Resan startas med ett informationsmöte på kontoret i Brno. En tolk är nästan alltid närvarande vid detta möte. Resan avslutas också i Brno. Man signerar övertagandet av vårdnaden av barnet i domstolen i Brno samt ansöker om pass. Beslutet skall ha vunnit laga kraft innan man åker hem. Båda sökande måste resa. Barnen kommer från olika barnhem i alla delar av Tjeckien eller så bor de i fosterfamilj. (Kan förekomma i södra delen av landet och i Prag.) Oftast talar någon engelska på barnhemmen.

När båda adoptivföräldrarna är utländska medborgare och bosatta utomlands så är Centralmyndigheten beslutande instans. Efter hemkomst och ett visst antal uppföljnings-rapporter sker sedan adoptionen enligt svensk lag i Sverige.

Krav på sökande

  • Krav på medgivande ålder: 0-24 månader. Högre medgivande önskas.
  • Ni måste vara gifta. Äktenskapet inklusive tidigare sammanlevnad med den nuvarande maken måste ha varat minst tre år när ansökan sänds utomlands.
  • Ensamstående accepteras. Vi kan ha någon ansökan i landet.
  • Man får inte ha mer än ett tidigare äktenskap bakom sig. Har man barn i ett tidigare äktenskap ska man ha god kontakt med barnet/n samt ha skött underhållsskyldigheten.
  • Lämplig åldersskillnad (ca max 40 år) mellan den kvinnliga sökanden och barnet när ansökan sänds till Tjeckien.
  • Infertilitetsintyg för en av er eller intyg från läkare om att det är medicinskt olämpligt eller förenat med svårigheter för er att skaffa biologiska barn.
  • God psykisk hälsa. En omfattande psykologutredning krävs.
  • Inga anmärkningar får förekomma i rikspolisregistret.
  • Ingen av er får ha barn som tidigare omhändertagits av sociala myndigheter.

Uppföljningsrapporter

Sammanlagt nio uppföljningsrapporter ska lämnas. Är barnet äldre då det adopteras så blir det färre rapporter.

Rapporterna ska vara skrivna av socialsekreterare och läkarintyg på barnet ska bifogas varje rapport. Samtliga rapporter ska vara översatta till tjeckiska och foton ska bifogas. Det finns möjlighet att få hjälp med översättningen i Tjeckien. Då fakturerar vi kostnaden.