Så går det till att adoptera

BFA har som adoptionsorganisation över 35 års erfarenhet av internationella adoptioner. Med vår kompetens håller vi en snabb och hög servicenivå. Samma handläggare följer familjen under hela adoptionsprocessen, vilket skapar trygghet. Vi håller hög etik och vi samarbetar med bra utlandskontakter.

Sverige har en lång tradition av adoption och sedan 70-talet har internationella adoptioner varit mycket vanliga. Idag genomförs i princip alla internationella adoptioner genom en auktoriserad adoptionsorganisation som BFA. Det finns många barn i världen som på grund av olika omständigheter lever utan tryggheten av en familj. Dessa barn har en osäker framtid samtidigt som de berövas tryggheten och kärleken som det innebär att ingå i en familj. 

För BFA så är barnets bästa alltid i fokus. Så väl kansliets personal i Kungsbacka som våra representanter i våra samarbetsländer har alltid barnet i fokus. Det innebär att BFA ser till barnets behov och att det är barnet, som genom adoption, skall få den mest lämpade familjen. En familj kan tillgodose de eventuella speciella behov som barnet kan ha, för att framtiden för barnet skall bli så positiv som möjligt. Små friska barn adopteras allt oftare inom det egna landet och detta är det näst bästa alternativet, efter att få växa upp i sin biologiska familj. Internationell adoption skall alltid vara det sista alternativet. BFA anser att inget barn ska behöva växa upp på barnhem.

En adoption handlar om att hitta en familj till ett visst barn. Som sökande måste man vara medveten om detta och försöka sätta sig in i vad det betyder för en själv.

Processen innan barnet adopteras internationellt kan vara en lång process. Det är lagstiftningen i barnens ursprungsländer som reglerar under vilka omständigheter ett barn kan adopteras. När man adopterar blir man förälder till ett barn som har eller har haft biologiska föräldrar. Om barnets biologiska föräldrar är i livet har de antingen godkänt att barnet adopteras bort eller har de fråntagits vårdnaden om sitt barn och vårdnadshavaren har godkänt adoption. I det senare fallet måste man vara beredd på att vissa föräldrarna kan kämpa för att återfå vårdnaden om sitt barn. Det kan inträffa trots att myndigheterna redan har inlett en internationell adoptionsprocess. I sådant fall är domstolen skyldig att pröva vårdnadsfrågan igen tills adoptionen är lagligt genomförd. Alla adoptivbarn har en eller flera separationer bakom sig och har många gånger fått en svår start i livet som kan komma att påverka barnet i framtiden på olika sätt.

När bilden av vilka barn det är som är tillgängliga för adoption under åren har förändrats ställs det andra krav på blivande adoptivföräldrar. Genom BFA kan du få mycket råd och en bättre bild av hur adoptionsläget ser ut idag och vilka barn som finns tillgängliga för adoption. Att själva adoptionsprocessen ofta är lång innebär även att du som blivande förälder hinner fundera över vilket barn du skulle kunna tänka dig att ta emot.