Polen

Kontaktperson och samarbete

BFA:s kontaktperson och medarbetare i Polen heter Grazyna Kubka och har varit med sedan 1992, då BFA började samarbetet med Polen. Grazyna är auktoriserad tolk och översättare mellan bl.a. svenska och polska och har även arbetat som tolk i polska domstolar.

Det polska Ministeriet genomförde en del förändringar gällande adoptioner i landet under våren 2017. BFA har fram till dess samarbetat med tre organisationer i Polen, men Ministeriet beslutade då bl a att det endast var den Katolska Adoptionsorganisationen som fick fortsätta förmedla internationella adoptioner. Därför samarbetar BFA nu endast med den Katolska Adoptionsorganisationen som ligger i Warszawa och som förmedlar barn från barnhem/fosterfamiljer över hela landet.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Polen är i åldern ca 1 år och uppåt, syskonpar eller syskongrupper kan förekomma. Barnen kommer ofta från en social bakgrund där missbruk, misskötsel och/eller psykisk ohälsa hos föräldrarna är vanligt förekommande. De biologiska föräldrarna har oftast fråntagits vårdnaden av barnet genom domstolsbeslut. Hälsan på barnen varierar. Många gånger handlar det om i förväg kända särskilda behov i olika omfattning. Det är inte ovanligt att barnen är försenade i sin utveckling. Barnen bor i fosterfamiljer eller på barnhem.

Adoptionsprocedur

Den Katolska Adoptionsorganisationen meddelar BFA när det finns ett barn tillgängligt för adoption. Barnets handlingar innehåller namn, kön, födelsetid samt uppgifter om fysisk och psykisk hälsa. Foto medföljer. I de flesta fall finns även vissa uppgifter om de biologiska föräldrarna. Innan blivande adoptivfamilj får resa till Polen ska Katolska Adoptionsorganisationen och Ministeriet ge sitt godkännande och samtycke till adoptionen. Vanligtvis räcker en resa till Polen, i vissa fall görs två resor. Adoptivfamiljen får av domstol utdömd en vårdnadstid på vanligtvis 2–4 veckor, då de bor tillsammans med barnet i Polen. Under vårdnadstiden görs hembesök av psykolog som skriver ett utlåtande till domstolen. Efter vårdnadstidens slut är det domstolsförhandling där adoptionsärendet behandlas och beslut fattas. Båda sökande ska närvara i domstol. Det tar därefter 3 veckor tills domen har vunnit laga kraft. Den sammanlagda vistelsetiden i Polen är vanligtvis ca 1,5–3 månader.
Efter att domen om adoption har vunnit laga kraft är barnet svensk medborgare enligt Haagkonventionen. Vanligast är att barnet reser hem på polskt pass, i vissa fall få familjen ansöka om svenskt tillfälligt pass hos svenska ambassaden.

Krav på sökande

  • Krav på medgivande ålder: lägst 0-24 månader.
  • Kyrklig vigsel krävs och minimum tre års äktenskap vid barnbesked.
  • Vid borgerlig vigsel kan man komplettera med en kyrklig välsignelse.
  • Ensamstående har i praktiken inga möjligheter att adoptera barn från Polen.
  • Minimiålder; myndiga.
  • Max ca 40 år mellan barn och föräldrar.
  • Intyg om svårigheter att få barn bör finnas.
  • Psykologintyg krävs.

Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapporter med foton ska skickas till Polen en gång per år under de tre första åren och därefter en gång vart tredje år tills barnet är myndigt. Rapporterna skrivs på svenska och översätts till polska i Polen.