Polen

Den 17 januari 2017 inträffade oväntat och utan förvarning en stor förändring i adoptionsverksamheten i Polen beslutat av Ministeriet. Bla är det endast en polsk organisation som framöver får arbeta med internationella adoptioner mot tidigare tre organisationer.
Då det hela är väldigt nytt kommer informationen angående adoptioner från Polen att ändras först när vi har hela bilden klar för oss. Mer information kommer snart.

Kontakta gärna helle@bfa.se eller lina@bfa.se

Kontaktperson och samarbete

Vår kontaktperson i Polen heter Grazyna Kubka. Hon har arbetat för vår organisation sedan 1992, då vi började samarbetet med Polen. Grazyna är auktoriserad tolk och översättare mellan bl.a. svenska och polska. Hon har lång erfarenhet av adoptionsarbete och har också under lång tid arbetat som tolk i polska domstolar.

BFA-A samarbetar i Polen med det Statliga Adoptionscentrum, Katolska Adoptions-organisationen samt Adoptionsorganisationen TPD. Dessa myndigheter/organisationer finns alla i Warszawa. De förmedlar barn från barnhem över hela landet.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Polen är i åldern 0 år och uppåt, syskonpar eller syskongrupper kan förekomma. Barnen kommer ofta från en social bakgrund där missbruk, misskötsel och/eller psykisk ohälsa hos föräldrarna är vanligt förekommande. De biologiska föräldrarna har oftast fråntagits vårdnaden av barnet genom domstolsbeslut. Hälsan på barnen varierar. Många gånger handlar det om i förväg kända särskilda behov i olika omfattning. Det är inte ovanligt att barnet är försenat i sin utveckling. Barnen bor i fosterfamiljer eller på barnhem.

Adoptionsprocedur

De polska adoptionsorganisationerna meddelar BFA när det finns ett barn tillgängligt för adoption. Barnets papper innehåller namn, kön, födelsetid samt uppgifter om fysisk och psykisk hälsa. Foto medföljer. I de flesta fall finns även vissa uppgifter om de biologiska föräldrarna. När utvald adoptivfamilj har bestämt sig för att gå vidare med adoption av barnet meddelar BFA den polska organisationen, som då ska ge sitt godkännande. Organisationen ansöker därefter också om samtycke till adoptionen hos Ministeriet. När Ministeriets samtycke har utfärdats får familjen resa till Polen.
Vanligtvis räcker en resa till Polen, i vissa fall görs två resor. I Polen intervjuas familjen av adoptionsmyndigheten och sedan träffas barn och familj hos fosterfamiljen/på barnhemmet för första gången. Adoptivfamiljen får av domstol utdömd en vårdnadstid på vanligtvis 2-4 veckor, då de bor tillsammans med barnet i Polen. Under vårdnadstiden görs hembesök av psykolog som skriver ett utlåtande till domstolen. Efter vårdnadstidens slut är det domstolsförhandling där adoptionsärendet behandlas och beslut fattas. Båda sökande ska närvara i domstol. Det tar därefter 2-3 veckor tills domen har vunnit laga kraft. Den sammanlagda vistelsetiden i Polen är vanligtvis ca 1-3 månader.
Efter att domen om adoption har vunnit laga kraft är barnet svensk medborgare enligt Haagkonventionen. Vanligast är att barnet reser hem på polskt pass, i vissa fall få familjen ansöka om svenskt tillfälligt pass hos svenska ambassaden.

Krav på sökande

  • Krav på medgivande ålder: 0-24 månader.
  • Ni måste vara gifta.
  • Ensamstående har i praktiken inga möjligheter att adoptera barn från Polen.
  • Minimiålder; myndiga.
  • Färskt utdrag ur rikspolisregistret kommer att ingå i handlingarna till Polen.
  • Intyg om genomgången föräldrautbildning.
  • Föräldrar upp till 40 år kan utses till barn upp till 2 år eller äldre.
  • Föräldrar i 40-årsåldern kan utses till barn 2-4 år eller äldre.
  • Föräldrar i 45-årsåldern kan utses till barn i skolåldern.

Uppföljningsrapporter

Någon vecka efter att ni kommit hem skriver ni ett brev där ni berättar om hur hemresan avlöpte samt hur det har gått den första tiden i hemmet. Detta brev skickas till BFA för vidare befordran till Polen. Bifoga också gärna några fotografier. Uppföljningsrapporter med foton ska sedan skickas till Polen en gång per halvår under tre år. Den tredje rapporten ska skrivas av socialsekreteraren. Om barnet efter tre år inte fyllt sju år så fortsätter rapportskyldigheten med en rapport per år tills barnet har fyllt sju år. Rapporterna skrivs på svenska och översätts till polska i Polen.