Om BFA

Barnen Framför Allt - Adoptioner (BFA) är en ideell förening och adoptionsorganisation som bildades 1979 av ett antal föräldrar, som själva adopterat barn. Föreningen idag arbetar inom fyra verksamhetsgrenar: adoption, bistånd, fadderskap samt medlem. Verksamhetsgrenarna har skild redovisning men gemensam styrelse. Styrelsen består av tio personer, som på sin fritid arbetar helt ideellt för föreningen.

För handläggningen av adoptionsverksamheten och kontakter med olika myndigheter, såväl i Sverige som utomlands, finns ett kontor i Kungsbacka, strax utanför Göteborg, med nio anställda. Kostnaden för adoptionsverksamheten täcks med de avgifter som tas ut av de familjer som har adopterat under året.

Som adoptionssökande måste man vara medlem i föreningen. Därefter är medlemskap i föreningen frivilligt, men givetvis hoppas vi att alla våra familjer vill fortsätta att vara medlemmar även efter det att barnet anlänt. Medlemsavgifterna går till största del till BFA:s biståndsarbete men också en mindre del till medlemsaktiviteter. Målsättningen för fadder- och biståndsverksamheten är att i princip alla pengar, som på olika sätt samlas in i Sverige, oavkortat skall gå vidare till mottagarländerna.

Som medlem får man BFA-tidningen fyra gånger per år och möjlighet att delta i alla medlemsaktiviteter. Att delta i vår medlemsverksamhet ger möjlighet till att skapa nätverk mellan familjer och barn, som kanske adopterat barn från samma land och/eller geografiskt bor nära varandra.

Från starten 1979/1980 fram till 31 december 2016 har 3 194 barn kommit till Sverige genom BFA.

Föreningen är auktoriserad av Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF). Vi förmedlar idag adoptioner från Indien, Litauen, Polen, Taiwan, Thailand, Tjeckien och Ungern.

BFAs Styrelse

Medlemmarna i BFA:s styrelse arbetar alla ideellt och de har erfarenhet av olika områden, som har betydelse för BFA:s verksamhet. Att ha tillgång till olika kompetenser inom en styrelse är viktigt och gör också att styrelsearbetet vitaliseras. Arbetet i BFA:s styrelse skiljer sig från ett vanligt styrelsearbete på så sätt att styrelsen utöver normalt styrelsearbete även deltar aktivt i verksamheten. Bistånds/fadderverksamheten leds och drivs helt och hållet av medlemmar i styrelsen som till sin hjälp har medlemmar som är t ex fadderadministratörer.

Medlemmarna i styrelsen deltar även aktivt i adoptionsverksamheten genom att delta i möten, resor och på olika sätt bidra med sin kompetens. Styrelsemötena hålls vanligen per telefon, men ett par gånger om året träffas styrelsen under en helg. Vi har delat in oss i arbetsgrupper där även personal från kontoret och medlemmar ingår. Arbetsgrupperna förbereder ärenden inför styrelsen och fattar även beslut i mindre frågor.

Styrelsen välkomnar medlemmar som vill engagera sig och delta i verksamheten genom att ingå i någon arbetsgrupp. Vi tar emot medlemmar i arbetsgrupperna bistånd/fadder, medlemsgruppen och till vår tidningsredaktion. Är du intresserad kan du mejla till adoption@bfa.se så hör BFA av sig till dig.