Litauen

Kontaktperson och samarbete

BFA samarbetar med den statliga och centrala Adoptionsmyndigheten State Child Rights Protection and Adoption Service i Vilnius. Kontaktpersonen heter Asta
Gasparaviciute och är auktoriserad tolk och översättare från svenska/litauiska. Asta bor i Vilnius och hjälper familjerna på plats med bland annat tolkning och logistik.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Litauen är från 2 år och uppåt. Även syskonpar och syskongrupper kan komma ifråga. Det är vanligt att alkoholmissbruk och psykisk ohälsa förekommer hos de biologiska föräldrarna. Utvecklingsförseningar och konsekvenser av mammans missbruk under graviditeten är vanligt förekommande hos barnen. Alla barn som adopteras internationellt har i förväg kända särskilda behov i olika omfattning. Barnen bor vanligtvis på barnhem.

Adoptionsprocedur

Sökande ansöker om ett barn från sk SN-listan. SN-listan skickas ut från Adoptionsmyndigheten i Litauen och presenteras även i ett antal andra länder. Listan presenteras ca tre till fyra gånger per år. Det är Adoptionsmyndigheten som matchar barnet med sökande och flera sökande från andra länder kan ansöka om samma barn. Det är dock bara en svensk familj per barn som ansöker från BFA. Adoptionsmyndigheten matchar och beslutar om vilka sökande som är mest lämplig att ta emot barnet.

Om de sökande blivit matchad med barnet inväntar de därefter det officiella barnbeskedet från adoptionsmyndigheten i Litauen. BFA:s kontaktperson lämnar sedan in originalakten med adoptionsansökan till domstolen. Kallelse till domstolen ska ske inom 30 dagar från det att ansökan lämnades in. Sökande måste närvara vid domstolsförhandlingen. Efter att domen om adoption har vunnit laga kraft (efter 30 dagar) är barnet svensk medborgare enligt Haagkonventionen. Familjen förväntas vara i landet tills beslutet vunnit laga kraft, om inte domaren dömer till ett sk påskyndat förfarande. Ett sk påskyndat förfarande innebär att adoptivfamiljen kan resa till Sverige så snart barnets alla dokument är klara, innan de 30 dagarna efter beslutet har förflutit. Ni kan efter domstolsbeslutet ansöka antingen om litauiskt pass eller om svenskt tillfälligt pass hos svenska ambassaden, beroende på om beslutet vunnit laga kraft eller ej.

Makar varav minst en är litauisk medborgare, bosatta i Sverige, kan registrera sig på den officiella väntelistan i Litauen, vilket innebär att de inte ansöker om barn från SN-listan.

Krav på sökande

  • Ni måste vara gifta. Samboår räknas paret tillgodo.
  • Ålderskrav: lägst 21 år och högst 50 år (den högre åldern gäller för äldre barn). För förstagångsföräldrar rekommenderas högst 45 år.
  • Ingen av er får förekomma i polisregistret.
  • God psykisk hälsa.
  • Intyg på genomgången kurs för adoptivföräldrar.

Uppföljningsrapporter

Sex uppföljningsrapporter med foton ska skickas till Litauen under fyra år. Den första eller andra rapporten ska skrivas av socialsekreteraren. Under de två första åren lämnas en rapport varje halvår. Därefter en rapport om året under två år. Rapporterna skrivs på svenska och översätts till litauiska.