Kostnader och former för betalning

Kostnader

Allmänt
Kostnaden för att adoptera ett barn varierar beroende på vilket land barnet kommer från. I varje sammanhang försöker vi minimera de kostnader som går att minimera, så att familjens totala kostnad för adoptionen ska bli så liten som möjligt. Alla kostnader ses över regelmässigt och omprövas regelbundet.

Kostnaderna uppdateras kontinuerligt eftersom kostnaderna när som helst kan förändras i de olika länderna. Då är det de nya kostnaderna som gäller vid fakturering.

Barnen framför Allt-Adoptioner, nedan BFA, arbetar med solidarisk delning av alla uppkomna kostnader. Orsaken till detta är att ingen familj ska bli speciellt gynnad eller missgynnad. Om det visar sig under adoptionsprocedurens gång att en adoption inte kan genomföras beträffande ett visst barn, vore det orimligt att just den familj som drabbats ska stå för de extra kostnader detta medför. Det blir då mest rättvist att solidariskt dela alla kostnader.

Om organisationens utlandskontakt av någon anledning inte är beredd att ta emot er ansökan kan BFA inte förmedla denna och ni får ett formellt avslag på er ansökan. Detta beslut kan ni överklaga hos MIA. Sökande som får avslag kan inte få sin sökandeavgift återbetald.

Adoptionskostnaden
Adoptionskostnaden består av:

Kostnader i Sverige (t.ex. drift av kontoret inkl. lokalhyra och personalkostnader) är gemensamma för alla BFA familjer och betalas av de familjer som adopterar. Detta sker genom att alla familjer som fått barn ett visst år delar på föreningens kostnader i Sverige under året. Barnets ankomstdag till Sverige gäller som underlag för till vilken period kostnaderna ska hänföras.

Kostnader i ursprungslandet (t.ex. vård och uppehälle för barnet, avgifter till myndigheter, advokatkostnader etc.) är gemensamma för alla BFA familjer som adopterat från samma land. Familjerna som fått barn från ett visst land under samma år delar på de kostnader som uppkommit i det landet och som betalats via BFA.

Fakturerade kostnader t.ex. översättning och legalisering av dokument.

Familjens egna kostnader t.ex. resa och uppehälle, samt psykolog- och läkarintyg.

I den preliminära avgift som familjerna betalar ingår också kontaktreseavgift, som är en avgift för kontaktresor till och från utlandet, 7000 kr per familj, en avgift på 5000 kr per familj som avsätts till en beredskapsfond för oförutsedda utgifter samt premie för sjuk- olycksfall- och reseförsäkring för barnet/barnen.

När adoptionen är avslutad kan man hos Försäkringskassan ansöka om ett adoptionsbidrag på 75.000 kr.

I bilagan finns preliminär adoptionskostnad och familjens egna kostnader för alla länder.

Former för betalning

Preliminär adoptionskostnad
Eftersom BFA tillämpar solidarisk delning av uppkomna kostnader räknas en preliminär adoptionskostnad fram, som varierar för varje land. Hälften av den preliminära adoptionskostnaden betalas när man fått ut instruktionerna för att sammanställa ansökan till utlandet och den andra hälften när man har fått samtycke från Socialnämnden att adoptera ett specifikt barn. Meningen är att summan ska motsvara den faktiska adoptionskostnad som gäller den dag barnet kommer till Sverige.

Tillägg till den preliminära adoptionskostnaden
Om den preliminära adoptionskostnaden har höjts p.g.a. att utlandskostnaderna har ökat kommer familjen att få göra en tilläggsbetalning. Detta för att skillnaden mellan preliminära och faktiska kostnader (och alltså familjens sluträkning) inte ska bli alltför stor.

Slutredovisningen
Skillnaden mellan det som familjen har betalat preliminärt i förskott och den faktiska adoptionskostnaden regleras efter budgetårets slut.

Under andra kvartalet året efter det att man kommit hem med barnet ska slutredovisningen av den faktiska kostnaden för adoptionen vara klar. Om den totala kostnaden per familj för något enskilt land skulle uppgå till högre belopp än vad som tagits ut i den preliminära debiteringen (inkl. ev. tilläggsbetalning) har BFA rätt att ta ut maximalt 10 000 kronor i tilläggsfakturering från familjen. Betalningstiden är upp till 6 månader. Om den totala kostnaden per familj för något enskilt land skulle uppgå till ett lägre belopp återbetalas överskottet till familjen.

Övriga avgifter
Sökandeavgift m m.
Vid ansökan betalas sökandeavgift 2800: - samt medlemsavgift 450: - till föreningens plusgiro.
När man som sökande betalar sin sökandeavgift första gången får man ett ködatum.
Betaldag = ködatum.
För att sedan behålla sitt ködatum fortsätter man att betala sökandeavgift och medlemsavgift i januari varje år.
Sökandeavgift samt medlemsavgift gäller per kalenderår och är inte återbetalningsbara.

Nya sökanden under oktober-december 2017 behöver inte betala registeravgiften (2800 kr) för 2018.

Depositionsavgift för uppföljningsrapportering
Adoptivföräldrar faktureras en depositionsavgift på 5 000: - när man har fått samtycke från Socialnämnden att adoptera ett specifikt barn. Avgiften återbetalas då all rapportering är klar förutsatt att den har gjorts enligt givarlandets regler. Uteblir någon rapport kommer hela beloppet att innehållas.

Sökande förbinder sig att noggrant följa ursprungslandets krav på uppföljningsrapporter samt i övrigt följa landets krav gällande adoptionen. Dessa krav kan komma att ändras även efter att adoptionen är genomförd. Uppföljningsrapporter ska göras enligt BFA:s anvisningar och inom angiven tid sändas till BFA för vidarebefordran till ursprungslandet.

Det är mycket viktigt att uppföljningsrapporterna kommer i tid till barnhemmen och myndigheterna i respektive land. Om någon familj slarvar och inte skickar sina uppföljningsrapporter, kan det komma att påverka vår fortsatta adoptionsverksamhet. Familjer som ännu inte fått adoptera kan drabbas och det kan också innebära att ni inte får möjlighet att adoptera en gång till.

Regler för återbetalning vid avbruten adoption
Om adoptionen av någon anledning skulle avbrytas, kan vi inte återbetala hela det inbetalade förskottet och självfallet inte någon ränta på det inbetalade beloppet.

Föreningen arbetar med genomsnittskostnader. Detta innebär att registreringskostnader, vårdkostnader m.m., utgörs av kostnader som vi fortlöpande har på de barnhem vi arbetar med. Dessa medel täcker inte bara kostnader för de barn som adopteras, utan också i viss utsträckning omkostnader för barn som inte kan adopteras bort p.g.a. sjukdom, handikapp, dödsfall, etc. Detta medför således att kostnaderna inte alltid är förknippade med ett visst barn och därför inte heller kan specificeras eller särredovisas. Om en adoption skulle avbrytas, t.ex. på grund av havandeskap, för lång väntetid, förändrade krav på föräldrarna etc., så kan vi inte återbetala de inbetalade avgifterna eller göra en avräkning mot verifierade utlägg. I stället har vi generella regler för avräkning av den del av adoptionskostnaden som inte förbrukats:

Regler för återbetalning:
Om:

BFA-A har beslutat att lämna adoptionshjälp och familjen har tackat ja till detta, adoptionsakten är inte färdigställd: 10 000 kr
Akten har färdigställts, men ännu inte sänts utomlands: 24 000 kr
Akten har sänts utomlands, men barn är ännu inte utsett: 54 000 kr
Familjen har fått barnbesked och samtycke har lämnats: Hela den beräknade kostnaden för adoptionen.

Dessutom skall i samtliga fall de faktiska legaliserings- och kopiekostnaderna, och i förekommande fall översättningskostnader, erläggas av familjen.

En ansökan kan, efter överenskommelse med BFA, om särskilda skäl föreligger vara vilande under begränsad tid utan att ärendet avbryts

Om en myndighet i Sverige eller i utlandet avstyrker adoptionens genomförande gäller samma regel som då avbrott sker på Sökandes initiativ. BFA tar inte ekonomiskt ansvar då till exempel social myndighet i Sverige avslår nytt medgivande eller vägrar samtycke till att adoptionsproceduren får fortsätta eller beslutsfattare i utlandet vägrar adoption. Om BFA avbryter en ansökan erbjuds i första hand omplacering till en annan kontakt. Skäl till att BFA avbryter kan exempelvis vara ett långvarigt stopp, att samarbetet med kontakten upphör eller liknande. De faktiska utgifter som BFA har haft i utlandet såsom t ex översättningskostnader, lön till representant i landet, legaliseringskostander, advokatkostnader, registreringsavgift eller utlägg för dokument, betalas av Sökande. Familjen betalar alltid det de själva har lagt ut för handlingar samt legalisering och kopiering av dessa, och står även för sina egna kostnader för resor och uppehälle.

Om BFAs förmedlingsutskott finner anledning till att organisationen ska avbryta förmedlingsarbetet, gäller samma regler som då avbrott sker på Sökandes initiativ.

Byte till en annan adoptionskontakt eller av adoptionsland är endast möjligt innan Sökande fått besked om ett visst barn. De utgifter som BFA har haft, såsom registreringsavgift eller utlägg för dokument, betalas av Sökande. När de Sökandes kötid kvalificerar till start på den nya adoptionskontakten/adoptionslandet regleras adoptionsavgiften enligt nya landets/kontaktens avgift och återbetalning eller fyllnadsbetalning görs. De angivna avgifterna och den angivna avgiftsdebiteringen vid avbruten adoption kan komma att ändras genom beslut av föreningens styrelse och/eller föranlett av myndighets beslut. Sådant beslut får även bindande verkan för ”Avtal” som undertecknats före beslutet.

Adoptionslån

Specialerbjudande för dig som adopterar genom BFA. Du kan nu finansiera din adoption genom SEB.
Se länk för mer information.