Frågor under adoptionsprocessen

Vilka handlingar ska skickas in till BFA då familjen har fått sitt medgivande från kommunen?
När familjen har fått sitt medgivande från kommunen önskar vi kopia på medgivandeutredningen, sammanträdesprotokoll samt läkarintyg och referensen, som tillhör utredningen.

Kan vi välja vilket land vi vill adoptera från?
Ja, i viss mån. Olika länder har olika krav på de blivande föräldrarna. Mer information om vilka generella krav som våra utlandskontakter har finns här. Du kan också kontakta BFA:s kontor för mer information.

Kan vi välja ålder och kön på barnet?
Medgivandebesluten är i huvudsak ålderslösa nuförtiden. Endast i undantagsfall skall åldern begränsas i medgivandebeslutet. Barnets kön kan man inte välja.

Varför ska man behöva vänta på att få skicka ansökningshandlingarna till utlandet?
Organisationerna har till uppgift att skicka ansökningshandlingarna till utlandet så snart alla nödvändiga dokument är kompletta, men man påbörjar inte fler familjer än man tror att man kan fullfölja adoptionen inom rimlig tid.

Hur lång är väntetiden mellan det att handlingarna skickats till utlandet tills man kan förvänta sig barnbesked?
Väntetiden varierar mellan olika länder och mellan barnhemskontakter och det kan vara väldigt svårt att svara på hur lång väntetiden blir just för er. Kontoret kan dock upplysa om hur väntetiden har varit för de familjer som senast adopterat från respektive land. I de flesta fall är man dock hemma med barnet mellan sex och tolv månader efter det att handlingarna skickades till utlandet.

Hur lång är väntetiden mellan barnbesked och resa?
Denna väntetid varierar också mellan olika länder och mellan barnhemskontakter. I en del länder förväntas man resa inom ett par veckor, medan man i andra länder gör klart hela adoptionsprocessen innan man får åka dit, varför det kan ta 3-6 månader.

Vad får man reda på om barnet vid barnbesked?
Den första informationen man får om barnet är åtminstone barnets namn, kön och ålder. Vanligtvis finns också läkarrapport och foto på barnet. Ibland finns även en rapport om barnets sociala bakgrund.

Vad händer när barnbeskedet kommit?
De blivande adoptivföräldrarna ska överlämna kopior av de handlingar man fått om barnet till socialnämnden. Om informationen om barnet överensstämmer med medgivandet och de blivande adoptivföräldrarnas förhållanden inte förändrats på så sätt att det påverkar deras lämplighet ger socialnämnden samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta. Prövningen ska, enligt socialtjänstlagen, ske skyndsamt och senast två veckor från det att den eller de som vill adoptera kommit in med en anmälan.
Om samtycke inte kan ges p.g.a. ändrade livsförhållanden kan barnet bli kvar på barnhem onödigt länge i väntan på nya föräldrar. Därför är det viktigt att adoptionsorganisationen också hålls informerad om eventuella förändringar i familjen under väntetiden.

Vad behöver göras innan det är dags att resa?
Adoptionsorganisationen lämnar besked om när man får resa och hämta barnet. Man bokar resa och logi enligt de instruktioner som man får från BFA.

Hur kommer vårt barn till Sverige?
Föräldrarna åker och hämtar sitt barn. För barnets skull är det givetvis en stor tillgång om ni har besökt barnets första hemland, eftersom det gör det lättare att besvara alla de frågor som adoptivbarn ofta har om sin första tid i livet.

Hur lång tid behöver man vistas i barnets ursprungsland?
En adoptionsresa kan vara oförutsägbar. Det är inte ovanligt att beskedet om resan kommer med kort varsel, kanske flyttas avresedatum i sista stund och resan kan bli längre än man tänkt sig – eller kortare. Vistelsetiden kan vara allt ifrån cirka en vecka till nio månader, beroende på vilket land man adopterar från. I vissa länder krävs att adoptivföräldrarna gör två (Polen, Litauen, Bulgarien) resor.

Hur och var sker det första mötet med vårt barn?
Första mötet med barnet kan ske på olika sätt. Eftersom det är en viktig stund är det bra att vara väl förberedd på hur det kommer att gå till. Fråga kontoret hur det brukar gå till för det varierar mellan barnhemmen. Vid överlämnandet går det ofta att få ytterligare personlig information om barnet och barnets bakgrund av myndigheten, organisationen, barnhemmet eller familjehemmet.

Hur går själva adoptionen till i barnets ursprungsland?
Adoption av barn kan ske på tre sätt. I vissa fall lämnar barnet sitt ursprungsland med samtycke från dess legala företrädare t.ex. föräldrar eller annan vårdnadshavare utan att ett adoptionsbeslut har meddelats. I andra fall kan det i landet ifråga ha meddelats ett adoptionsbeslut som kan jämställas med adoption enligt svensk lag (s.k. stark adoption). I sistnämnda fall kan adoptionen godkännas av MFoF att bli gällande i Sverige. I annat fall genomförs adoptionen vid svensk tingsrätt. En tredje variant, en adoption i enlighet med Haagkonventionen, blir automatiskt gällande utan ytterligare svensk prövning.

Om adoptionsbeslutet ska fattas i svensk tingsrätt eller om adoptionsbeslutet ska godkännas av MFoF bör ansökan lämnas in så snart som möjligt. Innan adoptionen har fullföljts i Sverige har barnet inte arvsrätt efter sina blivande adoptivföräldrar eller deras släkt och inte heller rätt till underhåll, underhållsstöd eller barnpension.
Av ansökan, såväl till tingsrätt som till MIA, ska framgå skälen till ansökan. Den ska dessutom innehålla en försäkran om att det inte från någon sida har lämnats eller utlovats ersättning eller avtalats om ekonomiskt vederlag.

När adoptionen fullföljts i Sverige har barnet samma juridiska ställning i förhållande till sina föräldrar som ett barn fött inom familjen. De juridiska banden mellan barnet och dess biologiska familj upphör. En svensk adoption kan aldrig hävas.

Vad skall göras efter hemkomsten?
Svenskt medborgarskap: Ett barn som inte fyllt tolv år och som adopteras av svensk medborgare blir vid adoptionsbeslut i tingsrätt svensk medborgare. Likaså blir barnet svensk medborgare om det har adopterats genom ett utländskt adoptionsbeslut som godkänts i Sverige av MFoF eller om adoptionen genomförts i enlighet med Haagkonventionen.

Socialnämnden: När adoptivföräldrarna kommit hem med barnet ska de anmäla detta till socialnämnden i sin kommun. Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för att följa upp de adopterade barnen och tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas fram till dess att barnet är myndigt. Adoptivföräldrarna ska ge kopior av samtliga handlingar rörande barnet till socialnämnden och adoptionsorganisationen, ifall era egna handlingar förkommer.
Folkbokföring: Föräldrarna ska anmäla barnet till Skatteverket inom en vecka efter barnets ankomst. Barnets pass gäller som legitimation.

Läkarundersökning: Barnet bör undersökas på barnläkarmottagning inom 14 dagar efter hemkomsten. Det kan ibland vara svårt att avgöra om barnet är sjukt eller medtaget efter den stora förändring som barnet har varit med om. Om barnet har feber eller diarréer ska läkare alltid kontaktas. Vanliga sjukdomar hos barnen är parasit- och magsjukdomar, tarminfektioner med diarré, undervikt, vitaminbrist och infektioner i öron, näsa och hals. Läkaren kan också remittera barnet till infektionsklinik, barnpsykiatrisk klinik eller barnpsykolog.
Anmälan till barnavårdscentral: Barnet bör snarast anmälas till barnavårdscentral. Där finns personal som kan ge råd och stöd beträffande barnets fysiska och psykiska utveckling. De kan lämna råd t.ex. i kost- och dietfrågor. Dessutom erbjuds barnet gratis vaccinationer och hälsokontroller i förebyggande syfte. Före första besöket på barnavårdscentralen bör barnet vara undersökt på barnläkarmottagning.

Får vi barnbidrag och föräldrapenning som adoptivföräldrar?
I och med att barnet blivit folkbokfört ska barnbidraget komma utan särskild ansökan, men Försäkringskassan kan begära kopia av socialnämndens medgivande eftersom detta är ett villkor för att barnbidraget ska utbetalas.
Adoptivföräldrar har rätt till föräldrapenning om barnet är under tio år. Ensamstående adoptivföräldrar får ett särskilt bidrag (underhållsstöd) efter ansökan hos Försäkringskassan.

Det är klokt att ta kontakt med Försäkringskassan innan man reser iväg för att hämta sitt barn, så att man vet vem man ska kontakta och vilka handlingar som krävs i olika sammanhang.

Den som adopterar ett utländskt barn genom en auktoriserad adoptionsorganisation kan också få ett bidrag för kostnaderna med 40 000 kronor. Ansökan om Adoptionskostnadsbidraget görs hos Försäkringskassan, inom ett år efter att adoptionsbeslutet blivit gällande i Sverige. Bidrag utbetalas om barnet är under tio år och föräldrarna är bosatta i Sverige då de får barnet i sin vård och då adoptionen blir gällande här.