Frågor inför adoption

Vi funderar på att adoptera, vad gör vi först?
Börja med att ta kontakt med den kommun som ni är bosatta i och ansök om att få påbörja medgivandeutredning för adoption. Läs mer här om Att ansöka om medgivande.
Det är också lämpligt att kontakta någon av de adoptionsorganisationer som finns i Sverige, se här. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, handhar tillsynen av de internationella adoptionerna som genomförs via adoptionsorganisationerna. På deras hemsida www.mfof.se kan ni hitta mer information om adoption och hur ni går tillväga för att adoptera ett barn från utlandet.

Vem får adoptera?
Den som vill adoptera måste enligt svensk lag vara minst 25 år gammal (om inte synnerliga skäl föreligger). Det finns ingen övre åldersgräns angiven i lagen, men i "Adoption - handbok för socialtjänsten" rekommenderas att den eller de som vill adoptera bör vara högst 42 år då ansökan hos socialnämnden görs. Det är dock av betydelse för barnet att åldersskillnaden mellan föräldrar och barn inte blir för stor. Äldre makar kan alltså komma i fråga för barn som är lite äldre.

Gifta makar måste adoptera gemensamt, medan man som sammanboende inte får adoptera gemensamt. Ensamstående får adoptera. Ursprungsländerna har i allmänhet förtroende för svenska myndigheters beslut. I en del fall har de dock en annan syn på vad som är barnets bästa. Det kan bl. a. gälla de sökandes hälsotillstånd och ålder, att det ska vara gifta makar, äktenskapets längd mm. Detta styr i vilka länder det är möjligt att ansöka om adoption. Se generella krav från våra utlandskontakter här.

Kan jag adoptera som ensamstående?
Ja, som ensamstående kan du adoptera. Kontakta kontoret för mer information om vilka länder som accepterar ansökningar från ensamstående.

När är det lämpligt att bli adoptionssökande?
Så snart man har bestämt sig för att adoptera är det lämpligt att anmäla sig som adoptionssökande. På detta sätt förlorar man ingen kötid. Som medlem får man löpande information med automatik om vad som är på gång i föreningen, t.ex. informationsträffar och sommarträffar, samt BFA-tidningen fyra gånger per år.

Kan man vara med i flera adoptionsorganisationer?
Ja, det kan man. Men man kan bara skicka ansökan till utlandet via en organisation.

Vad är syftet med medgivandeutredningen?
Syftet med medgivandeutredningen är att ge den som önskar adoptera möjlighet att förbereda sig inför adoptionen i samtal med utredaren. När socialnämnden ska fatta beslut om medgivande för adoption utgår man från den rapport som utredaren skrivit. Medgivandeutredningen används sedan för att presentera de blivande adoptivföräldrarna för barnets företrädare i utlandet. Utifrån den bild dessa får väljer de föräldrar som de tror ska passa bra för barnen.

Vad är det för ålder på de barn som finns för adoption?
De flesta barn som adopteras via BFA är barn upp till fem år, men det finns också äldre barn och syskon som behöver familj.

Hur går adoptionsprocessen till?
Enligt svensk lag och internationella konventioner får inga andra intressen gå före barnets bästa när beslut om adoption ska fattas. Samhället har ansvar för att adoption sker med barnets bästa som riktmärke.
I barnets ursprungsland utreder myndigheterna först om barnet kan få en ny familj i sitt hemland. Om detta inte går utreder myndigheterna om det är till barnets bästa att adopteras av en familj i ett annat land. Myndigheterna i mottagarländerna har ett ansvar för att de blivande adoptivföräldrarna är förberedda och lämpliga att ta emot och adoptera ett barn från ett annat land. I Sverige sker detta genom att de som vill adoptera ska ha deltagit i föräldrautbildning och ha medgivande att adoptera enligt beslut av socialnämnden i hemkommunen.

Från vilka länder kan man adoptera via BFA?
För närvarande har vi adoptionskontakter med 9 länder: Bolivia, Bulgarien, Indien, Litauen, Polen, Thailand, Tjeckien, Taiwan och Ungern.

Varför ska vi adoptera via BFA?
Att adoptera innebär ofta att man som blivande föräldrar får möta relativt mycket byråkrati. Vi på BFA har ett personligt och familjärt bemötande som av väldigt många upplevs som mycket positivt. Vi försöker svara på alla frågor som kommer från blivande adoptivföräldrar så gott vi kan, via mail, brev och telefon. Vi arbetar för att handläggningen av alla adoptionshandlingar ska gå så snabbt som möjligt varför vi också tar hand om legaliseringen av adoptionshandlingarna.

Detta säkerställer också att adoptionsakten är till sin fördel i utlandet, vilket i sin tur gör att adoptionsprocessen går snabbare. Vi är också mycket kostnadsmedvetna och arbetar i alla lägen för att begränsa kostnaderna, bl.a. så görs ofta översättningen av adoptionsakten i utlandet, vilket medför en lägre kostnad för familjens översättningar.

Barnen hos våra utlandskontakter får en god omvårdnad och barn som inte kan placeras hos en familj kan vid behov få hjälp via vår omfattande fadderbarnsverksamhet.

Vad kostar det att adoptera?
Kostnaderna för en adoption består av
• Avgifter till den auktoriserade adoptionsorganisationen för dess förmedlingsarbete och omkostnader i Sverige och i utlandet
• Kostnader för resa till och uppehälle i barnets ursprungsland
• Kostnader för översättning av dokument, legalisering, läkarintyg etc.
Kostnaderna varierar alltså från land till land. Se här för mer information om kostnader.