Bolivia

Vi avvaktar nytt avtal! Det är inte möjligt att skicka ansökan till Bolivia.

Kontaktperson och samarbete

Vi har arbetat med våra utlandskontakter i Bolivia sedan 1993 och vi har ett väl fungerande samarbete med centrala myndigheter i La Paz och Santa Cruz. BFA:s kontaktperson heter Virginia Uribe Herbes och bor i La Paz.

Barnen

Det finns barn i alla åldrar för adoption. Barnen är barnhemsbarn, oftast hittebarn utan känd bakgrund. I väntan på att adoptionen ska bli klar bor de på barnhem. BFA gör alltid en förfrågan om barnen har HIV- syfilis- och hepatittestats. Barnen har också fått de vaccinationer de bör ha i enlighet med bolivianska normer. De flesta barn är mellan 1 till 4 år, men det finns också äldre barn som behöver föräldrar. Lägsta ålder i medgivande är ”0 till 3 år”.

Adoptionsprocedur

Er adoptionsakt lämnas in till tingsrätten i La Paz eller Santa Cruz, som kontrollerar att allt är i sin ordning och godkänner handlingarna. Handlingarna skickas vidare till barndomstol och genom lottning avgörs vilken av de tre barndomstolarna som tar emot ärendet. När ni anländer till Bolivia skriver domstolen ut ett besökstillstånd till barnhemmet. När ni får detta får ni börja träffa barnet på barnhemmet. Redan efter några dagar/upp till en vecka äger den andra domstols-prövningen rum. Då får ni tillfällig vårdnad om ert barn.

Vid den tredje och sista domstols-prövningen konstateras om familjen och barnet anpassat sig till varandra och att ni vill fullfölja adoptionen. Därefter skrivs domstolsprotokollet ut och ni kan ansöka om pass och utresetillstånd för barnet. Adoptionen sker enligt Haagkonventionen. Tiden mellan barnbesked och resebesked varierar i Bolivia men oftast sker resa inom en månad. Vistelsetiden beräknas till cirka sju till åtta veckor. Vår kontaktperson kan hjälpa till att boka logi för de som önskar.

Krav på sökande

  • Endast gifta par kan ansöka om adoption från Bolivia.
  • Lägsta medgivande: 0-3 år.
  • Makarna måste ha gift sig före det önskade barnets födelse.
  • Mannen får vara högst 43 år och kvinnan högst 40 år när ansökan skickas till landet. Högre ålder kräver högre medgivande.
  • Ni får ha högst två adopterade eller biologiska barn sedan tidigare.
  • Intyg om svårigheter att få biologiska barn krävs om man har biologiska barn sedan tidigare.
  • Ingen av makarna får förekomma i rikspolisregistret.
  • Intyg på genomgången kurs för adoptivföräldrar.
  • Intyg från psykolog ska bifogas ansökningshandlingarna.

Vi väntar på förnyat avtal i Bolivia. Till dess kan vi inte skicka nya handlingar till landet.

Uppföljningsrapporter

Fyra uppföljningsrapporter med foton ska skickas till Bolivia och alla måste vara skrivna av socialsekreteraren. Separat läkarintyg samt intyg från leg. psykolog ska också bifogas till varje rapport. Rapporterna, läkarintygen samt intygen från psykologen ska översättas till spanska av en auktoriserad översättare och de ska stämplas av Notarius Publicus, Utrikesdepartementet och den Bolivianska ambassaden.