Att ansöka om medgivande

Kommunens föräldrautbildning är obligatorisk och en förutsättning för att få medgivande för internationell adoption. Om man har adopterat ett barn tidigare från utlandet bedömer utredaren om de som vill adoptera behöver delta i utbildningen.

För att kunna adoptera behövs ett medgivande. Det är kommunens socialtjänst som gör utredningen och det är också dit ni lämnar ansökan. Det kan vara kö för att få börja, men kommunen har en skyldighet att påbörja utredningen ”skyndsamt”. Redan i det skedet kan det vara bra att ställa sig som sökande på väntelistan hos BFA för att på det sättet ha en längre väntetid i registret att tillgodoräkna sig när utredning och medgivande är klart. Man behöver inte ha bestämt sig för vilket land man vill adoptera ifrån när man sänder in sin ansökan.

Utredningen innehåller cirka tio punkter och tar bland annat upp familj, uppväxt, liv tillsammans och motiv till/för adoption.

När utredningsarbetet är klart lämnar socialtjänsten utredningen till socialnämnden tillsammans med förslag till beslut dvs utredaren ger en rekommendation till socialnämnden att bifalla eller avslå ansökan om medgivande för adoption.

Öppna medgivanden rekommenderas (utan åldersgräns på barnet).

När medgivandet är klart skickar ni kopior av medgivandeutredning, sammanträdesprotokollet, referenser samt läkarintyg till oss. BFA kontaktar er för rådgivning och val av land utifrån era/dina önskemål i kombination med utlandets specifika krav.